W ostatnim czasie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu odnotowuje nasilenie nielegalnego postepowania z odpadami,  w tym odpadami niebezpiecznymi, które przejawia się w:

  • porzucaniu odpadów w wynajmowanych magazynach, stodołach, budynkach gospodarczych;
  • porzucaniu odpadów na terenie nieużytków, gruntów rolnych, dróg publicznych;
  • zakopywaniu odpadów w wyrobiskach pożwirowych lub w przygotowanych wcześniej wykopach zlokalizowanych np. na gruntach rolnych;
  • gromadzeniu odpadów, najczęściej w postaci tworzyw sztucznych, na placach magazynowych, co powoduje zagrożenie pożarowe;
  • porzucaniu odpadów (głównie niebezpiecznych) w naczepach samochodów ciężarowych pozostawianych na parkingach i drogach.

Obowiązek usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania spoczywa na ich posiadaczu. W przypadku nieustalenia właściciela porzuconych odpadów, domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zbieranie i przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest sankcją karną w wysokości od 10 tys. do 1 mln zł oraz może być traktowane jako przestępstwo określone w kodeksie karnym.

W przypadku nieusunięcia odpadów przez ich posiadacza obowiązek ten spada na organ gminy, co niesie za sobą duże obciążenie budżetu gminy.

Szybka reakcja, poprzez poinformowanie Policji, WIOŚ może doprowadzić do przerwania nielegalnego procederu, co wpłynie na ograniczenie skali zdarzenia jak i ograniczy jego skutki dla środowiska i budżetu gminy.

Bądźmy czujni!