Od 1 kwietnia 2020 r. istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość zwolnienia wynosi 2 zł od osoby na miesiąc. Opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia jest równa 24,00 zł od osoby.

Właściciele nieruchomości zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą korzystać z usługi odbioru bioodpadów oraz przekazywać ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Małachowie Wierzbiczany.

 Ulga dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady

Fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie bioodpadów:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym,

w takim przypadku zostanie wydana decyzja, która spowoduje utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoszenia kompostownika należy dokonać poprzez złożenie deklaracji do oznakowanej skrzynki podawczej znajdującej się na drzwiach Urzędu lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo.

Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.witkowo.pl w zakładce Dla mieszkańców/Gospodarowanie odpadami.

Deklaracje zgłaszające kompostownik od kwietnia 2020 r. należy składać w terminie do 10 maja 2020 r., (ulga będzie obowiązywała od kwietnia 2020 roku, w deklaracji należy wpisać datę zmiany danych 01.04.2020 r.).

Jednocześnie informujemy, że oświadczenia złożone przed dniem 1 kwietnia 2020 r. przez właścicieli nieruchomości o posiadaniu przydomowego kompostownika nie stanowią podstawy do naliczenia ulgi.

W przypadku pytań oraz problemów z uzupełnieniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny: 61 477 77 30.