II sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 20 maja 2024 r. o godz. 11,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek  sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie  porządku obrad.
  2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
  3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania stałego przedstawiciela Gminy i Miasta Witkowo w Stowarzyszeniu Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej od początku kadencji do końca roku 2024 oraz zmiany uchwały Nr I/6/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
  7. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  8. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
  9. Inne sprawy.
  10. Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Roszyk