LXI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Witkowo w 2024 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy i Miasta Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 o ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia reparacji od Niemiec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki 159, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie na okres dłuższy niż 3 lata.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących instytucje opiekuńcze dla dzieci w wieku do lat trzech na terenie Gminy Witkowo.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/193/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, dla których Gmina Witkowo jest organem prowadzącym, branych pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 21. Inne sprawy.
 22. Zamknięcie obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr Jóźwik