LI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r.  (wtorek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie  porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2023 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia w 2023 roku Miastu Gniezno zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt – prowadzenia schroniska dla zwierząt.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 80/53 w Witkowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonych w obrębie Ćwierdzin, gmina Witkowo.
 9. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
 10. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2022 rok.
 11. Inne sprawy.
 12. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Marian Walczak