XLVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2023 r. o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie  porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rządowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Witkowie dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2162P w m. Witkowo ul. Wrzesińska”.
  5. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  6. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
  7. Inne sprawy.
  8. Zamknięcie obrad XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr Jóźwik