XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Witkowie.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „ Strategii rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” dla Gminy i Miasta Witkowo na rok 2022.
 8. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 9. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
 10. Inne sprawy.
 11. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Piotr Jóźwik