Nie daj się oszukać na wnuczka

W kwietniu 2023 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo przy kontrasygnacie Ilony Wasiewicz-Majchrzak – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo podpisał z Urszulą Dubejko – Dyrektorem Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Umowa obejmuje udzielenie dotacji celowej w wysokości 5 400,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania pn. „Nie daj się oszukać na wnuczka”. Projekt planowany do realizacji przez witkowski samorząd, wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Mielżynie i Ruchocinku, polega na zorganizowaniu dwóch festynów dla mieszkańców o tematyce cyberbezpieczeństwa, oszustw, lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto w ramach zadania zostanie zakupiony niezbędny sprzęt AGD, celem zorganizowania wspomnianych imprez. Zadanie zostanie realizowane w terminie do 30 września 2023 r.