„Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”

„Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie realizuje projekt pt. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Uczestnikami projektu są osoby starsze niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Witkowo, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także opiekunowie osób niesamodzielnych.

Termin realizacji projektu: 03.09.2018 r – 31.08.2021 r.

Koszt ogólny realizacji projektu: 299 285 zł

Kwota dofinansowania: 284 320,75 zł w tym:

W roku 2018 planowany koszt dofinansowania wynosi: 87 289,15 zł

W roku 2019 planowany koszt dofinansowania wynosi: 73 958 zł

W roku 2020 planowany koszt dofinansowania wynosi: 73 958 zł

W roku 2021 planowany koszt dofinansowania wynosi: 49 115,60 zł

 Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

  • utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora (w tym: zajęcia z zakresu kultury sportowej, warsztaty wokalne i muzyczne, warsztaty plastyczne i malarskie);
  • wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych poprzez spotkania z geriatrą;
  • zajęcia z rehabilitantem dla osób korzystających już z usług opiekuńczych,
  • zakup pudełek życia zawierające najistotniejsze informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej,
  • zakup opasek telemedycznych jako element teleopieki.

Zespół projektowy