„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”

„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”

28 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w obecności Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”.

28 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w obecności Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Mandatu Terytorialnego Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji obejmuje wybudowanie drogi dla rowerów na odcinkach Chłądowo-Kamionka, Kamionka-Skorzęcin oraz na ul. Kosynierów Miłosławskich i Nowej w Witkowie, wybudowanie dwóch parkingów P&R oraz B&R tworzących zintegrowane węzły przesiadkowe w miejscowościach Skorzęcin oraz Witkowo, montaż 21 nowych lamp na ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie, 1 nowej lampy hybrydowo-solarnej na ścieżce w Chłądowie oraz 6 nowych lamp hybrydowo-solarnych wzdłuż ścieżki Kamionka-Skorzęcin, montaż tablicy multimedialnej i kampanię informacyjno-promocyjną projektu.

„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”

Bezpośrednim Beneficjentem projektu jest Gmina i Miasto Witkowo, ostatecznymi beneficjentami są mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego.

Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego wynosi 2 889 889,53 zł brutto. Kwota dofinansowania to 1 684 227,60 zł. Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2017-2018.

W ramach planowanego projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Budowa drogi dla rowerów na odcinku Chłądowo-Kamionka,
 2. Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kamionka-Skorzęcin,
 3. Budowa drogi dla rowerów na odcinku ul. Kosynierów Miłosławskich (wydzielenie pasa w istniejącej jezdni oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego) i ul. Nowej w Witkowie (wydzielenie pasa w istniejącej jezdni),
 4. Budowa oświetlenia zewnętrznego na ul. Kosynierów Miłosławskich (21 nowych lamp), na ścieżce w Chłądowie (1 nowa lampa hybrydowo-solarna) oraz 6 nowych lamp hybrydowo-solarnych na odcinku Kamionka-Skorzęcin,
 5. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w miejscowościach Skorzęcin i Witkowo (2 parkingi P&R, 2 parkingi B&R, 1 tablica multimedialna, wiata przystankowa),
 6. Kampania informacyjno-promocyjna projektu.

Celem głównym projektu jest Stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy i Miasta Witkowo poprzez zwiększenie roli transportu publicznego. Realizacja zadania pozwoli na ograniczenie szkodliwej emisji CO2 i poprawę stanu środowiska, ale także zwiększy komfort podróżowania środkami komunikacji publicznej, poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, lepsze zarządzanie energią. Projekt pozytywnie oddziałuje na otoczenie społeczno-gospodarcze i społeczność lokalną gminy i powiatu, przewiduje także możliwość dalszego dostosowywania infrastruktury do potrzeb użytkowników.

Produktami projektu będą:

 1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 2 szt. (2018),
 2. Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 5,926 km (2017 r.) i 0,798 km (2018), łącznie 6,724 km,
 3. Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 2 szt. (2018),
 4. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 13 szt. (2018),
 5. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 2 szt. (2018),
 6. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 2 (2018 r.),
 7. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” - 40 szt. (2018 r.),
 8. Liczba akcji i kampanii informacyjno - promocyjnych - 1 szt. (2017/2018 r.),
 9. Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych - 28 szt. (2017 r.).

Planowane wskaźniki rezultatu w 2019 roku to:

1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 31,75 Mg CO2/rok,

2. Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 3.250 szt./rok,

3. Liczba osób korzystających z wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 23.025 osób/rok.