„Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek”

21 stycznia 2021 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w obecności Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisał Umowę pożyczki Nr  198/U/400/742/2019 dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek”. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 o łącznej długości 3 842 mb i kanałów bocznych o łącznej długości 1 913,0 mb, 3 przepompowni sieciowych oraz 1 przepompowni przydomowej i zostanie zakończone w październiku 2021 r. Łączny koszt tej inwestycji według kosztorysu inwestorskiego to kwota 4 212 516,65 zł. Planowana pożyczka opiewa na kwotę 3 424 810,26 zł i po osiągnięciu założonego efektu ekologicznego zostanie ona częściowo umorzona w wysokości 30% jej wartości. Okres spłaty tego zobowiązania przypada na lata 2022 – 2027. Wykonawcą budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina i Mielżyn jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa, a w miejscowości Ruchocinek Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODKAN” Tadeusz Szustek z Gniezna.  

www.wfosgw.poznan.pl