24 kwietnia 2024 r. pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo, reprezentowaną przez Mariana Gadzińskiego, przy kontrasygnacie Moniki Michalak-Plewako – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo, a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, reprezentowane przez Paulinę Lendzioszek została podpisana Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0402/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w konkursie grantowym w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

„Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo”

Zadanie dotyczy m.in. przeprowadzenia audytu wdrożeniowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, analiz i ankiet oraz zakupu specjalistycznego sprzętu na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Głównym celem projektu jest wsparcie Gminy w zakresie realizacji usług publicznych w obszarze teleinformatycznym, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządu terytorialnego w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Wartość przyznanego granu to kwota 849 192,00 zł, co stanowi całkowitą wartość planowanego zadania. 83,0% tej kwoty pochodzi ze środków Unii Europejskiej, natomiast pozostałe 17,0% to środki budżetu państwa.

Zadnia będzie realizowane w latach 2024-2025.

„Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo”