Zarządzenie nr 100/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskie i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023r. poz. 1564) zarządza się co następuje:

§ 1.

Zapewnia się na terenie Gminy i Miasta Witkowo 50% miejsca przeznaczonego na bezpłatne umieszczanie:

1) urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych:

a) Tablice sołeckie w miejscowościach:

- Chłądowo

- Czajki

- Ćwierdzin

- Dębina

- Folwark

- Gaj

- Gorzykowo

- Jaworowo

- Kamionka

- Kołaczkowo

- Malenin

- Małachowo Kępe

- Małachowo Wierzbiczany

- Małachowo Złych Miejsc

- Małachowo Szemborowice

- Mąkownica

- Mielżyn

- Odrowąż

- Ostrowite Prymasowskie

- Piaski

- Ruchocinek

- Ruchocin

- Skorzęcin

- Sokołowo

- Strzyżewo Witkowskie

- Wiekowo

- Witkówko

b)Tablice osiedlowe na terenie miasta:

- Osiedle Nr 1 – ulica Jasna

- Osiedle Nr 2 – ulice: Oświatowa i Sportowa

- Osiedle Nr 3 – ulice : Witosa i Dworcowa

- Osiedle Nr 4 – ulica : Powidzka

- Osiedle Nr 5 – ulice : Płk. Hynka, Żwirki i Wigury oraz Jana Pawła II.

c) słup ogłoszeniowy na terenie miasta - ulica Stary Rynek.

§ 2.

Wykaz miejsc, o których mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości w drodze informacji Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy i Miasta Witkowo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński