Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) zobowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Od 1 kwietnia 2020 r. wszyscy mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo mają obowiązek segregowania odpadów komunalnych.

w odp

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Witkowo, którzy gromadzą odpady komunalne w sposób nieselektywny, o złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, pok. 13 oraz na stronie www.witkowo.pl w zakładce Dla mieszkańców/Gospodarowanie odpadami.