Obowiązek segregacji dla wszystkich mieszkańców, zniżki dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach, zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami – to nowości w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, jakie czekają mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo w 2020 roku.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi spowodowane są nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zm.). Od 1 kwietnia 2020 r. wszyscy mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo mają obowiązek segregowania odpadów komunalnych. Właściciele domków letniskowych zobowiązani są do selektywnej zbiórki od 1 stycznia 2020 r. Na terenie Gminy i Miasta Witkowo obowiązuje segregacja odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych bezpośrednio z terenu nieruchomości na pięć frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Prawidłowa segregacja odpadów przedstawiona jest na ulotce informacyjnej:

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Odpady źle posegregowane zostaną odebrane jako zmieszane, spowoduje to naliczenie podwyższonej opłaty.

Zasady, o których należy pamiętać przy segregacji odpadów:

  • odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach/workach wyłącznie w określonym kolorze,
  • opakowania (szklane, plastikowe itp.) przed wyrzuceniem należy dokładnie opróżnić z zawartości, nie trzeba ich myć,
  • szkło, papier i bioodpady wrzucamy do pojemników luzem, bez foliowych worków,
  • plastikowe butelki oraz puszki należy zgnieść, a kartony poskładać w celu zmniejszenia objętości odpadów.

W związku z obowiązkiem segregacji zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości, którzy gromadzą odpady komunalne w sposób nieselektywny, o zmianę deklaracji. Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo pokój nr 13 oraz na stronie internetowej www.witkowo.pl.