Gmina i Miasto Witkowo przystąpiła do Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” który ma min. na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne, które przystąpią do programu będą miały możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych, w dotarciu na rehabilitację lub zajęcia terapeutyczne czy podejmowaniu aktywności społecznej, w tym pomocy w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Szczególnie polecamy skorzystanie z pomocy z asystenta osobom niepełnosprawnym w wieku 60+ w uczestnictwie w zajęciach organizowanych w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie ramach klubu seniora.

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w programie zarówno osoby z niepełnosprawnością jak i kandydatów na asystentów. Wsparciem planujemy objąć ok. 5 osób z niepełnosprawnością, o przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału. Każdej zakwalifikowanej do programu osobie przysługuje wsparcie asystenta w ciągu miesiąca w wymiarze 30 godzin.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.

Na realizację programu gmina otrzymała 55 023,75 zł. Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia do Programu i dostarczenia jej do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie, ul. Polna 4a,

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej MGOPS w Witkowie www.opswitkowo.pl

Karta zgłoszeniowa (pdf)