w dsc 0267

30 grudnia odbyła się kolejna, XV sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Jóźwik powitał uczestników sesji. Następnie Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej.

w dsc 0269

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XV/112/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.,

- uchwałę Nr XV/113/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Witkowo, w roku szkolnym 2019/2020,

- uchwałę Nr XV/114/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 roku poz. 4029),

- uchwałę Nr XV/115/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 roku poz. 4030),

- uchwałę Nr XV/116/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

- uchwałę Nr XV/117/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,

- uchwałę Nr XV/118/2019  w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,

- uchwałę Nr XV/119/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dofinansowania " V Dni Cichociemnych Witkowo", "Rozstrzelani Powstańcy Ochotnicy 1939 Ed.III",

- uchwałę Nr XV/120/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ufundowania pomnika katyńskiego,

- uchwałę Nr XV/121/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,

- uchwałę Nr XV/122/2019 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Witkowo do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2019 – 2020, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

- uchwałę Nr XV/123/2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,

- uchwałę Nr XV/124/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Witkowo, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umów z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

- uchwałę Nr XV/125/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 153, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie,

- uchwałę Nr XV/126/2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę i Miasto Witkowo,

- uchwałę Nr XV/127/2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Witkowo na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji,

- uchwałę Nr XV/128/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2019 – 2026,

- uchwałę Nr XV/129/2019 w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok,

- uchwałę Nr XV/130/2019 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2020 – 2027,

- uchwałę Nr XV/131/2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok,

- uchwałę Nr XV/132/2019 w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2020 rok.

Kolejna sesja planowana jest w miesiącu lutym 2020 r.