Informuję, że dnia 3 grudnia weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, zawierająca przepisy określające sposób obliczenia zwracanych rodzicom lub opiekunom kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły albo do przedszkola. Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2017 r.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Nowy sposób wyliczania kosztów przejazdu i nowe umowy

Zgodnie z nowelizacją kwota zwracana rodzicom lub opiekunom obliczana będzie na podstawie wzoru matematycznego. Będzie pochodną liczby kilometrów między domem i placówką.

Przepisy różnicują jednak sytuację, w której rodzice dowożą dziecko do placówki leżącej na drodze, którą jadą do pracy, a jaką podróżowaliby także, gdyby dziecka nie dowozili (w tych przypadkach zwrot kosztów przewozu nie będzie się należał) od przypadków, w których dowożenie dziecka do placówki zwiększa liczbę kilometrów przejechanych przez dowożącego (wówczas zwrot będzie się należał za zwiększoną liczbę kilometrów).

Liczba kilometrów będzie mnożona przez cenę paliwa (zużywanego na kilometr) właściwego dla pojazdu, którym dowożone jest dziecko. Cenę paliwa zostanie ustalona przez Radę Miejską na podstawie średniej ceny danego rodzaju paliwa w Gminie Witkowo.

W związku z powyższym rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, którzy dowożą je sami do szkoły i mają już podpisaną umowę dotyczącą zwrotu kosztów zawartą na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą ją wypowiedzieć do dnia 3 stycznia 2020 r.