W dniu 18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął tzw. „uchwały antysmogowe”. Dla gminy Witkowo obowiązuje uchwała Nr XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

„Uchwały antysmogowe”

Uchwała wprowadziła od 1 maja 2018 r. zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzono ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie mogą również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.

Zgodnie z zapisami uchwały kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwały antysmogowej i nie spełniające jej wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

1) do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych,

2) do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwały, mogą być użytkowane bezterminowo. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwały antysmogowej i nie spełniające ich wymagań muszą być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

W instalacjach grzewczych zakazuje się stosowania następujących paliw:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,

4) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:

  1. wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
  2. zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
  3. zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %;

5) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Jednocześnie informuję, że przewidziane są kontrole stosowania zapisów w/w uchwały, które mogą być przeprowadzane przez organy ochrony środowiska, powiatową inspekcję nadzoru budowlanego, Policję i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Podczas kontroli należy przedstawić m.in.: dokumentację techniczną posiadanego kotła oraz informację dotyczącą pochodzenia zakupionego opału, jego wartości opałowej, zawartości popiołu i siarki. Wszystkich dokumentów należy domagać się od sprzedawców kotłów i opału.

Wszelkie informacje w powyższym temacie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: www.umww.pl (Kampania informacyjna: Jakość powietrza to jakość życia).