27 września odbyła się kolejna, XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała następujących informacji: informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej, informacji Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i Komendanta Komisariatu Policji na temat przebiegu sezonu letniego, informacji WKU na temat wstąpienia do 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Rada Miejska podjęła także następujące uchwały:

  • uchwałę Nr XLII/331/2018 o zasadach przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych i dla III klas gimnazjów;
  • uchwałę Nr XLII/332/2018 dotyczącą zmiany Statutu Gminy i Miasta;
  • uchwałę Nr XLII/333/2018 dotyczącą Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  • uchwałę Nr XLII/334/2018 o dopłacie do ceny wody dla odbiorców ze wsi Królewiec;
  • uchwałę Nr XLII/335/2018 o „Programie Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2021”;
  • uchwałę Nr XLII/336/2018 i uchwałę Nr XLII/337/2018 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Królewcu i Chłądowie;
  • uchwałę Nr XLII/338/2018 i uchwałę Nr XLII/339/2018 o rozpatrzeniu skarg na działania byłego Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji;
  • uchwałę Nr XLII/340/2018 o rozpatrzeniu skargi na działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej;
  • uchwałę Nr XLII/341/2018 o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
  • uchwałę Nr XLII/342/2018 o zmianach w budżecie gminy i miasta.

XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Kolejna sesja planowana jest na 16 października 2018 r.