Warunki przyznania dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej: jeżeli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB. Przez źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną rozumie się pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne/ bojler elektryczny. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, przez które rozumie się:

 • Gospodarstwo domowe jednoosobowe - tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca,
 • Gospodarstwo domowe wieloosobowe - tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

kaloryfergg

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • jeżeli wniosek zostanie złożony po dniu 1 lutego 2023 roku;
 • jeżeli obywatel RP nie zamieszkuje i nie przebywa na terytorium RP;
 • jeżeli cudzoziemiec nie posiada odpowiednich dokumentów potwierdzających jego pobyt na terytorium RP;
 • gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego nie jest pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny;
 • gdy źródło ogrzewania nie zostało wpisane do CEEB;
 • gospodarstwom domowym korzystającym z energii elektrycznej z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4;
 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw;
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym;
 • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wniosek o dodatek elektryczny składa się w terminie do 1 lutego 2023 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Dodatek elektryczny przyznawany jest jednorazowo w wysokości 1000 zł lub 1500 zł w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wzór wniosku na dodatek elektryczny -pobierz