30 listopada br. odbyła się kolejna, XLVI sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Jóźwik powitał uczestników sesji. Rada wysłuchała następujących informacji: informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej, sprawozdania z realizacji uchwał podjętych w okresie od 25 listopada 2021 r. do 29 listopada 2022 r. oraz informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia.

w dsc 4885hhh

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XLVI/336/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo;

- uchwałę Nr XLVI/337/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Witkowo w 2023  roku;

- uchwałę Nr XLVI/338/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- uchwałę Nr XLVI/339/2022 w sprawie opłaty targowej;

- uchwałę Nr XLVI/340/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

- uchwałę Nr XLVI/341/2022 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy i Miasta Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;

- uchwałę Nr XLVI/342/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiącej część działek nr 5088/8 i 5087/2 położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;

- uchwałę Nr XLVI/343/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej częściowo obiektami letniskowymi na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiącej część działek nr 5088/12, 5088/20, 5088/21, 5088/15, 5088/17, 5091/6, 159, 157, 154, 5091/8, i 153 położonych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;

- uchwałę Nr XLVI/344/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo”;

- uchwałę Nr XLVI/345/2022 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektu Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie;

- uchwałę Nr XLVI/346/2022 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowych w Witkowie i sali sportowej w Mielżynie;

- uchwałę Nr XLVI/347/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych na terenie Gminy Witkowo;

- uchwałę Nr XLVI/348/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo;

- uchwałę Nr XLVI/349/2022 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Witkowie;

- uchwałę Nr XLVI/350/2022 w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze;

- uchwałę Nr XLVI/351/2022 o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- uchwałę Nr XLVI/352/2022 o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2022 rok.

w dsc 4875hhh

Kolejna sesja planowana jest na dzień 29 grudnia 2022 r.