30 czerwca w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Głównym tematem sesji było zakończenie procedury absolutoryjnej oraz udzielenie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, co wiązało się z podjęciem stosownych uchwał oraz dyskusją nad Raportem o Stanie Gminy za 2021 rok.

w dsc 5657hhh

Rada Miejska w Witkowie obradując w pełnym składzie, zapewniła swoje poparcie dla podejmowanych przez Burmistrza działań jednogłośnie przyjmując sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2021 rok, następnie również jednogłośnie popierając wniosek o udzielenie Burmistrzowi Marianowi Gadzińskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok, a także udzielając jednogłośnie wotum zaufania.

w dsc 5600gg

Rada wysłuchała także informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej, informacji Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Tomasza Radacza i Komendanta Komisariatu Policji Rafała Chełmikowskiego na temat przygotowań do sezonu letniego oraz o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy i Miasta Witkowo za 2021 rok.

w dsc 5598bb

Rada w trakcie sesji podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XLI/310/2022 o udzieleniu Burmistrzowi i Gminy i Miasta Witkowo wotum zaufania;

- uchwałę Nr XLI/311/2022 o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za 2021 rok;

- uchwałę Nr XLI/312/2022 o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi i Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok;

- uchwałę Nr XLI/313/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2158P w m. Witkowo ul. Czerniejewska”;

- uchwałę Nr XLI/314/2022 w spr. nadania nazwy ulicy w Witkowie;

- uchwałę Nr XLI/315/2022 o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- uchwałę Nr XLI/316/2022 o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2022 rok.

Kolejna sesja planowana jest wstępnie na 29 września 2022 roku.