CZYSTE POWIETRZE

Uzyskaj dotację na modernizację źródła ciepła na paliwa stałe.

Cel programu:

Poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Dla kogo:

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

 

Na co:

Modernizację źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel, biomasę) nie spełniające wymagań programu na  źródło ciepła spełniające wymagania programu:

 1. Kotły na paliwa stałe
 2. Kotły olejowe
 3. Kotły gazowe kondensacyjne
 4. Węzły cieplne
 5. Systemy ogrzewania elektrycznego
 6. Pompy ciepła powietrzne
 7. Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

Jako element dodatkowy:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych
 • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych
 • Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • Kolektory słoneczne
 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne

 

W jakiej formie:

 • Dotacja
 • Pożyczka
 • Dotacja z pożyczką

Ile:

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu / osoba w PLN

Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

uzupełnienie do wartości dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 – 1 000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1 001 – 1 200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1 201 – 1 400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1 401 – 1 600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1 600

do 30%

do 70%

do 100%

 

 

Na jakich warunkach:

 • Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł

Dla pożyczki:

 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia

Dostęp do wszystkich dokumentów programowych, w tym formularza wniosku, będzie możliwy od dnia ogłoszenia naboru, który planowany jest na miesiąc wrzesień. Prosimy o śledzenie strony internetowej.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie priorytetowym Czyste Powietrze dostępnym na stronie internetowej:

www.wfosgw.poznan.pl