w dsc 9571

25 lutego br. odbyła się kolejna, XXVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz sprawozdań poszczególnych Przewodniczących Komisji z działalności Komisji Rady za 2020 rok.

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XXVI/209/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo;

- uchwałę  Nr XXVI/210/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2;

- uchwałę  Nr XXVI/211/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2;

- uchwałę  Nr XXVI/212/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie nadawania honorowego obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowo;

- uchwałę  Nr XXVI/213/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na wsparcie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie;

- uchwałę  Nr XXVI/214/2021 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Witkowo przez inne niż Gmina Witkowo osoby prawne i osoby fizyczne;

- uchwałę  Nr XXVI/215/2021 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt – prowadzenia schroniska dla zwierząt;

- uchwałę  Nr XXVI/216/2021 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo”;

- uchwałę  Nr XXVI/217/2021 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2021 roku;

- uchwałę  Nr XXVI/218/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2165P w m. Witkowo – przebudowa chodnika”;

- uchwałę Nr XXVI/219/2021 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Witkowo do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych;

- uchwałę  Nr XXVI/220/2021 o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- uchwałę  Nr XXVI/221/2021 o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2021 rok.


www.youtube.com/c/ugimwitkowo

http://witkowo.esesja.pl