<a href=

Projekt pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Regionalnego na lata 2014-2020.

29 sierpnia 2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Pana Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a Gminą i Miastem Witkowo, reprezentowaną przez Pana Mariana Gadzińskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo w obecności Pani Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo została podpisana umowa nr RPWP.03.03.01-30-0002/18-00 o dofinansowanie tego projektu. Realizacja projektu rozpoczęła się 3 grudnia 2019 r., a jego zakończenie planowane jest na 30 października 2020 r.

Zadanie polegało na budowie drogi dla rowerów z Witkowa do miejscowości Kołaczkowo o długości 1,393 km wraz z montażem 5 lamp oświetlenia hybrydowo-solarnego oraz na przebudowie dwóch odcinków chodników w Witkowie i Kołaczkowie, w celu przystosowania ich do ruchu rowerowego. Zakres prac w miejscowości Kołaczowo obejmował przebudowę chodnik o długości 0,264 km, montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów, wiaty przystankowej, stojaka na rowery i elementów małej architektury. W Witkowie przy ul. Nowej przebudowano chodnik o długości 0,295 km. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną projektu.

Bezpośrednim Beneficjentem projektu jest Gmina i Miasto Witkowo, a ostatecznymi beneficjentami są mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego.

Głównym celem projektu jest Stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy i Miasta Witkowo poprzez zwiększenie roli transportu publicznego.

Realizacja zadania pozwoli na ograniczenie szkodliwej emisji CO2 i poprawę stanu środowiska. Ponadto inwestycja zwiększy komfort podróżowania środkami komunikacji publicznej, poprzez poprawę dostępności transportowej, przyczyni się do zwiększenia spójności i intermodalności systemu transportowego i lepszego zarządzanie energią. Projekt pozytywnie wpłynie na otoczenie społeczno-gospodarcze i społeczność lokalną gminy i powiatu.

Planowanym wskaźnikiem rezultatu w 2021 roku będzie szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynoszący 6,12 Mg CO2/rok.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1 297 306,62 brutto. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oscyluje na poziomie 935 098,60 zł.    

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020