Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 t.j.. zm., zwana dalej „u.o.g.n.r.S.P”) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Poznaniu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Witkowo, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie, zgodnie z wykazem podanym do publicznej wiadomości w dniu 12.05.2021r.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w powiecie gnieźnieńskim, gminie Witkowo, obrębie Gorzykowo oznaczona jako działka gruntu nr ewid.149/2 (ark mapy 1) o pow. 0,8224ha (w tym: RIIIa-0,8224ha). Nieruchomość zapisana jest w KW nr KN1S/00048295/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.  Dział III KW nr KN1S/00048295/0 brak wpisów.

Teren działki gruntu jest   zachwaszczony, zadrzewiony,  zakrzaczony.   Teren działki gruntu wymaga uporządkowania. Nad działką gruntu od strony zachodniej wzdłuż drogi biegnie linia elektroenergetyczna niskiego napięcia, dwa słupy znajdują się w granicy działki gruntu. Zgodnie z pismem z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 maja 2018r. przez działkę gruntu przebiega rurociąg drenarski.

Zgodnie z pismem z dnia 12.05.2021r. z Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie sygn. PZD.DT.4108.10/21 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. poz. 872 ze zmianami), Skarb Państwa stał się z mocy prawa właścicielem pasa drogowego, który może przebiegać przez działkę gruntu nr ewid. 149/2 położoną w obrębie Gorzykowo gm. Witkowo. W celu wyeliminowania zaistniałej sytuacji, koniecznym będzie geodezyjne ustalenie przebiegu granic nieruchomości. Ponadto, kandydat na nabywcę oświadczy w akcie notarialnym, że akceptuje ewentualną możliwość innego przebiegu granic w związku z położeniem nabywanej nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr ewid. 149/2 położona w obrębie Gorzykowo gm. Witkowo w sąsiedztwie drogi powiatowej. Ewentualne wytyczenie granicy ww. działki gruntu kandydat na nabywcę  zrealizuje we własnym zakresie w uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie po nabyciu działki gruntu.

Zgodnie z pismem z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 października 2019r. działka gruntu nr ewid. 149/2 położona w obrębie Gorzykowo gm. Witkowo jest zdrenowana.

Zgodnie z pismem z dnia 25 lutego 2021r. z Urzędu Gminy i Miasta Witkowo położenie działki gruntu nr ewid. 149/2 obręb Gorzykowo w sąsiedztwie z drogą publiczną nie przesądza o bezpośrednim dostępie do tej drogi. Brak dostępu do drogi publicznej. Ustanowienie służebności drogi koniecznej zgodnie z art.145 Kodeksu cywilnego na koszt i staraniem nabywcy.

Dla działki gruntu nr ewid. 149/2 położonej w obrębie Gorzykowo brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Witkowo przyjętym Uchwałą nr XXXI/299/2014 z dnia 21 lutego 2014r. przez Radę Miejskiej w Witkowie ze zmianami, dla obszaru obejmującego powyższy teren jako kierunki obecnego i przyszłego zagospodarowania przyjęto funkcję: tereny rolnicze.

Dla ww. działki gruntu nie zostały zgłoszone wnioski o zmianę przeznaczenia oraz nie podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  odnośnie ww. działki.

Dla w/w działki gruntu oraz działek bezpośrednio z nią sąsiadującymi nie ustalono warunków zabudowy i nie wydano decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 58.500,00zł brutto.

Wadium: 11.700,00zł

Minimalne postąpienie: 600,00zł

Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2021r. o godz. 13:00  w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, ul. Fredry 12 (sala przetargowa – wejście od ul. Fredry) lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

Organizator przetargu stosownie do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2020r., poz. 683) zastrzega sobie prawo wyboru sposobu przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

  1. Transmisję przetargu w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami przetargu oraz członkami komisji przetargowej,
  2. Wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy przetargu oraz członkowie komisji przetargowej mogą brać w nim udział z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa i możliwości identyfikacji uczestników przetargu oraz członków komisji przetargowej.

Organizator przetargu może podjąć decyzję o przeprowadzeniu czynności wymagających stawienie się uczestników przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek stawienia się uczestnika przetargu, w takim przypadku uważa się za spełniony, jeżeli uczestniczył on w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Z uwagi na powyższe organizator przetargu jest uprawniony do żądania od uczestników przetargu danych niezbędnych do identyfikacji stosownie do § 7a ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.04.2020 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżania ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 683).

UWAGA:

  • Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz Instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej KOWR pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne
  • Informacja o ostatecznym sposobie przeprowadzenia przetargu zostanie udostępniona na 3 dni przed przetargiem na stronie internetowej KOWR i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana sms i email do uczestników przetargu, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ust. 1) w części „Warunki uczestnictwa w przetargu” i wpłacili wadium.
  • W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – organizator przetargu na 3 dni przed podjęciem pierwszej czynności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, poinformuje uczestnika przetargu, że dalsze czynności będą podejmowane wyłącznie w tym trybie.
  • W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
  • na 3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnikom za pośrednictwem SMS zostanie udostępnione hasło, a za pośrednictwem poczty elektronicznej link uprawniający do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nr telefonu/ adresu email udostępnione przez uczestników w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. 1 ust. 1) lit. b). w części „Warunki uczestnictwa w przetargu”. Udostępnione przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one nadane.
  • Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.

Więcej informacji