Informacja na temat zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo za 2018 rok.

 1. Przedstawienie Raportu oraz Debata nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo za rok 2018 odbędzie się na sesji Rady Miejskiej w Witkowie w dniu 27 czerwca 2019 roku.
  Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie w sali posiedzeń nr 1. Rozpoczęcie sesji o godzinie 12:00.
 1. Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział Radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo.
  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami pełnoletnich mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo.
  Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 26 czerwca 2019 roku, jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być przedstawiony Raport.
 1. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie – pok. 26, w godzinach pracy Urzędu.
  Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca Gminy i Miasta Witkowo zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do informacji.
  Wzór zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie pok. 26.
  Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 26 czerwca 2019 roku nie będą rozpatrywane.
 1. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo za 2018 rok wg kolejności zgłoszeń.
  Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506).
 1. Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca Gminy i Miasta Witkowo do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo bip.witkowo.pl, na stronie internetowej gminy i miasta www.witkowo.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.