Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Miejskiej w Witkowie do reprezentowania Gminy i Miasta Witkowo w Zgromadzeniu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
 5. Uchwalenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze.
 8. Podjęcie uchwały dotyczącej dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw Komunalizacji Mienia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gminnej położonej w Witkowie.
 11. Dokonanie analizy projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Witkowo.
 12. Podjęcie uchwały o wynagrodzeniu Burmistrza Gminy i Miasta.
 13. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
 14. Inne sprawy.
 15. Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

                 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/ Piotr Jóźwik

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że sołtys wsi Chłądowo nie będzie pobierał IV raty podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego za 2018 r.  od mieszkańców sołectwa Chłądowo. W związku z tym należne Gminie podatki z tytułu IV raty za 2018 r. proszę wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Witkowie 11 8538 0002 0000 0677 2000 0002 w terminie do 15 listopada 2018 r.