Podatek rolny

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego

117,50zł

Stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego

235,00zł

 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,56zł

 

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

 16,56zł

 

3.Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,72zł

 

4. Od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,60zł

 

5. Od budynków pozostałych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:

 

a) garaże

3,82zł

b) budynki gospodarcze

2,38zł

c) cele rekreacyjne i letniskowe stanowiące własność osób fizycznych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza

8,05zł

d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

4,55zł

e) cele inne niż wymienione w pkt. 1,2,3,4 i 5a,b,c,d

8,05zł

 

6. Od budowli:

 

a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bezpośrednio związanych z procesem poboru i uzdatniania wody

1,5 %

b) pozostałych

2,0 %

 

7. Od 1 m2 powierzchni gruntów:

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,70zł

b) letniskowych i rekreacyjnych oraz ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego, jako tereny rekreacyjne lub letniskowe i wykorzystywane do tych celów

0,50zł

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1ha powierzchni

4,80zł

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,27zł

e) pozostałych od powierzchni do 10000 m2

0,17zł

f) pozostałych od nadwyżki powierzchni powyżej 10000 m2

0,50zł

g) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz 1398 oraz z 2019 r. poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te obszary zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni

3,15 zł

Opłata targowa

1. Dziennie za sprzedaż artykułów rolno - spożywczych

 

a) z samochodu ciężarowego, osobowego, przyczepy lub straganu

14,00zł

b) z koszyka, ręki lub skrzynki

1,00zł

 

2. Dziennie - za sprzedaż artykułów przemysłowych i różnych z samochodu lub straganu

22,00zł

 

3. Dziennie za sprzedaż z pojazdów i na straganach (mała gastronomia)

17,00zł

 

Podatek od środków transportowych:

I. Od samochodu ciężarowego

 

1. wyprodukowanego przed 1990 r. i nie posiadającego katalizatora o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

520,00zł

b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

720,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

860,00zł

2. wyprodukowanego przed 1990 r. i posiadającego katalizator o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

470,00zł

b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie

640,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

770,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później nie posiadającego katalizatora o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

470,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

640,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

770,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później i posiadającego katalizator o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

420,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

570,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

690,00zł

 

II. Od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi dwie

760,00zł

2. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 21 ton o liczbie osi trzy

690,00zł

3. równej lub wyższej niż 21 ton o liczbie osi trzy

1240,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

1120,00zł

5. równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

1780,00zł

 

III. Od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi dwie

1340,00zł

2. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 21 ton o liczbie osi trzy

760,00zł

3. równej lub wyższej niż 21 ton o liczbie osi trzy

1680,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

1760,00zł

5. równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

2620,00zł

 

IV. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

 

1. wyprodukowanego przed 1990r. i nie posiadającego katalizatora o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

520,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

720,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

860,00zł

2. wyprodukowanego przed 1990r. i posiadającego katalizator o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony

470,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

640,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

770,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później i nie posiadającego katalizatora o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

470,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

640,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

770,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później i posiadającego katalizator o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

420,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

570,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

690,00zł

 

V. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi dwie

690,00zł

2. równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi dwie

1260,00zł

3. równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi dwie

1510,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

1520,00zł

5. równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

1840,00zł

 

VI. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi dwie

720,00zł

2. równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi dwie

1710,00zł

3. równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi dwie

2070,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

1870,00zł

5. równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

2720,00zł

 

VII. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. dla przyczep wyprodukowanych przed 1990r.

310,00zł

2. dla przyczep wyprodukowanych w 1990r. lub później

310,00zł

 

VIII. Od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton o liczbie osi jedna

310,00zł

2. równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi jedna

350,00zł

3. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton o liczbie osi dwie

910,00zł

4. równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi dwie

1230,00zł

5. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi trzy i więcej

1010,00zł

 

IX. Od przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi jedna

370,00zł

2. równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi jedna

600,00zł

3. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton o liczbie osi dwie

1370,00zł

4. równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi dwie

1820,00zł

5. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi – trzy i więcej

1370,00zł

 

X. Od autobusu:

 

1. wyprodukowanego przed 1990r. i nie posiadającego katalizatora w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a) mniej niż 22 miejsc

800,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

820,00zł

2. wyprodukowanego przed 1990r. i posiadającego katalizator w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a) mniej niż 22 miejsc

720,00zł

b) równej lub wyższe niż 22 miejsc

1100,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później i nie posiadającego katalizatora w zależności liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a) mniej niż 22 miejsc

720,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

1100,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później i posiadającego katalizator w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a)mniej niż 22 miejsc

680,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

1040,00zł