Podatek rolny

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego

120,00zł

Stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego

240,00zł

 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,58zł

 

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

 16,88zł

 

3.Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,85zł

 

4. Od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,68zł

 

5. Od budynków pozostałych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:

 

a) garaże

3,90zł

b) budynki gospodarcze

2,42zł

c) cele rekreacyjne i letniskowe stanowiące własność osób fizycznych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza

8,37zł

d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

4,64zł

e) cele inne niż wymienione w pkt. 1,2,3,4 i 5a,b,c,d

8,37zł

 

6. Od budowli:

 

a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bezpośrednio związanych z procesem poboru i uzdatniania wody

1,5 %

b) pozostałych

2,0 %

 

7. Od 1 m2 powierzchni gruntów:

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,71zł

b) letniskowych i rekreacyjnych oraz ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego, jako tereny rekreacyjne lub letniskowe i wykorzystywane do tych celów

0,52zł

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1ha powierzchni

4,99zł

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,28zł

e) pozostałych od powierzchni do 10000 m2

0,18zł

f) pozostałych od nadwyżki powierzchni powyżej 10000 m2

0,52zł

g) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz 1398 oraz z 2019 r. poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te obszary zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni

3,28 zł

Opłata targowa

1. Dziennie za sprzedaż artykułów rolno - spożywczych

 

a) z samochodu ciężarowego, osobowego, przyczepy lub straganu

14,50zł

b) z koszyka, ręki, skrzynki i innych pojemników

1,00zł

 

2. Dziennie - za sprzedaż artykułów przemysłowych i różnych z samochodu lub straganu

23,00zł

 

3. Dziennie za sprzedaż z pojazdów i na straganach - mała gastronomia

18,00zł

 

Podatek od środków transportowych:

I. Od samochodu ciężarowego

 

1. wyprodukowanego przed 1990 r. bez wpływu na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

530,00zł

b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

730,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

880,00zł

2. wyprodukowanego przed 1990 r. z wpływem na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

480,00zł

b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie

650,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

790,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później bez wpływu na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

480,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

650,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

790,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później z wpływem na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

430,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

580,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

700,00zł

 

II. Od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi dwie

770,00zł

2. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 21 ton o liczbie osi trzy

700,00zł

3. równej lub wyższej niż 21 ton o liczbie osi trzy

1260,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

1140,00zł

5. równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

1810,00zł

 

III. Od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi dwie

1370,00zł

2. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 21 ton o liczbie osi trzy

770,00zł

3. równej lub wyższej niż 21 ton o liczbie osi trzy

1710,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

1790,00zł

5. równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

2670,00zł

 

IV. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

 

1. wyprodukowanego przed 1990r. bez wpływu na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

530,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

730,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

880,00zł

2. wyprodukowanego przed 1990r. z wpływem na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony

480,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

650,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

790,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później bez wpływu na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

480,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

650,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

790,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później z wpływem na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

430,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

580,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

700,00zł

 

V. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi dwie

700,00zł

2. równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi dwie

1280,00zł

3. równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi dwie

1540,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

1550,00zł

5. równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

1880,00zł

 

VI. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi dwie

730,00zł

2. równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi dwie

1740,00zł

3. równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi dwie

2110,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

1910,00zł

5. równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

2770,00zł

 

VII. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. dla przyczep wyprodukowanych przed 1990r.

320,00zł

2. dla przyczep wyprodukowanych w 1990r. lub później

320,00zł

 

VIII. Od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton o liczbie osi jedna

320,00zł

2. równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi jedna

360,00zł

3. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton o liczbie osi dwie

930,00zł

4. równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi dwie

1250,00zł

5. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi trzy i więcej

1030,00zł

 

IX. Od przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi jedna

380,00zł

2. równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi jedna

610,00zł

3. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton o liczbie osi dwie

1400,00zł

4. równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi dwie

1860,00zł

5. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi – trzy i więcej

1400,00zł

 

X. Od autobusu:

 

1. wyprodukowanego przed 1990r. bez wpływu na środowisko naturalne w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a) mniej niż 22 miejsc

820,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

840,00zł

2. wyprodukowanego przed 1990r. z wpływem na środowisko naturalne w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a) mniej niż 22 miejsc

730,00zł

b) równej lub wyższe niż 22 miejsc

1120,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później bez wpływu na środowisko naturalne w zależności liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a) mniej niż 22 miejsc

730,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

1120,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później z wpływem na środowisko naturalne w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a)mniej niż 22 miejsc

690,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

1060,00zł