Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Głównym celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie składowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpady opakowaniowe wielomateriałowe) oraz objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

NA TERENIE GMINY I  MIASTA WITKOWO NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI OBEJMUJE WSZYSTKIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, ogrody działkowe) właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

Od 1 lipca 2013 r. niesegregowane (zmieszane) i segregowane odpady komunalne odbierane są z każdej zamieszkałej nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy i Miasta Witkowo przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu. 

Właściciel nieruchomości płaci opłatę na rzecz gminy za wytworzone w gospodarstwach domowych odpady komunalne.

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH  ZAMIESZKAŁYCH

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
 • Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
 • Uchwała Nr XXV/198/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
 • Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała Nr XXV/200/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych opiera się na następujących zasadach:

 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Witkowo odbierane są powstające w gospodarstwach domowych niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zbierane (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady).

Odpady te bezpośrednio z terenu nieruchomości odbiera firma wybrana przez Gminę Witkowo w drodze przetargu.

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, których liczba i pojemność wynika z ilości powstających odpadów komunalnych, liczby osób wytwarzających te odpady oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów.

Rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

Rodzaj gospodarstwa domowego

Ilość i pojemność pojemników na odpady

Rodzina jedno - i dwuosobowa

1 pojemnik o pojemności przynajmniej 110 l lub 120 l

Rodzina trzy -, cztero - i pięcioosobowa

2 pojemniki o pojemności przynajmniej 110 l lub 120 l albo 1 pojemnik o pojemności przynajmniej 240 l

Rodziny liczące powyżej pięciu osób

Ilość i wielkość pojemników na odpady zapewniającą zapotrzebowanie na odpady należy dostosować według norm zapisanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo

Budynki wielorodzinne

Ilość i wielkość pojemników na odpady zapewniającą zapotrzebowanie na odpady należy dostosować według norm zapisanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo

 1. Wyłoniona w przetargu firma, w przypadku budynków jednorodzinnych, dostarczy właścicielom nieruchomości, którzy zadeklarują selektywne zbieranie odpadów 3 rodzaje worków (papier, tworzywa sztuczne i metale oraz szkło) oraz pojemnik na bioodpady lub 4 rodzaje worków (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło oraz bioodpady):

Rodzaj zabudowy

Rodzaj pojemników

Budynki jednorodzinne

Worki i pojemniki do zbiórki odpadów, w kolorach:

a) niebieski z napisem „Papier” - przeznaczony na odpady z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

b) żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - przeznaczony na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

c) zielony z napisem „Szkło”- przeznaczony na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, jeżeli odpady te zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w workach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w workach koloru zielonego z napisem „Szkło kolorowe”

d) brązowy worek na terenach wiejskich i brązowy pojemnik w mieście Witkowo z napisem „Bio” – przeznaczony na bioodpady

Budynki wielorodzinne

Pojemniki do zbiórki odpadów, w kolorach:

a) niebieski z napisem „Papier” - przeznaczony na odpady z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

b) żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - przeznaczony na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

c) zielony z napisem „Szkło”- przeznaczony na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, jeżeli odpady te zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w workach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w workach koloru zielonego z napisem „Szkło kolorowe”

d) brązowy z napisem „Bio” – przeznaczony na bioodpady
 1. Zasady selektywnego zbierania odpadów.

  Zasady segregacji odpadów komunalnych

 Zasady segregacji odpadów komunalnych

Odpady opakowaniowe po żywności przeznaczone do selektywnego zbierania należy opróżnić z zawartości przed umieszczeniem ich w  pojemnikach lub workach. Odpady opakowaniowe, np. butelki z tworzyw sztucznych, kartony po napojach i inne, dla których jest taka możliwość, należy zgnieść przed wrzuceniem do pojemnika lub worka na odpady. Odpady selektywne zbierane w workach foliowych przed przekazaniem firmie odbierającej te odpady należy szczelnie zamknąć. 

Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i trawników (usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów)  oraz odpady kuchenne mogą być również zbierane i gromadzone na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach.

 1. Na terenie Gminy Witkowo, w ramach nowego systemu, dodatkowo funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany.

Poza odbiorem przez firmę odpadów selektywnie zebranych bezpośrednio z terenu nieruchomości, do PSZOK w Małachowie Wierzbiczany można bezpłatnie dostarczyć następujące rodzaje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji (bioodpady), przeterminowane lub niewykorzystane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów, zużyte opony.

Osoba przekazująca odpady otrzyma potwierdzenie ich dostarczenia ze wskazaniem rodzaju odpadu i jego masy. Pracownik obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów zbieranych w sposób selektywny, jeżeli stwierdzi, że są one ze sobą zmieszane lub są zmieszane z innymi niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

Zasady funkcjonowania PSZOK reguluje Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Zarządzenie Nr 136/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2013 Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Małachowie Wierzbiczany, gmina Witkowo.

Szczegółowe zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo, który jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

 1. Inne sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:

a) Metale można przekazywać:

- uprawnionym podmiotom posiadającym stosowane zezwolenie w tym zakresie,

- do punktów zbierania złomu, posiadających stosowne zezwolenie w tym zakresie;

b) Przeterminowane lub niewykorzystane leki można przekazywać:

- do przychodni lub aptek uczestniczących w ich zbiórce,

- podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w powyższym zakresie;

c) Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych:

- należy przekazywać sprzedawcy wprowadzającemu te środki do obrotu w celu ich dalszego przekazania producentowi lub importerowi;

d) Zużyte baterie i akumulatory przenośne można przekazywać:

- do punktów ich sprzedaży detalicznej lub hurtowej oraz przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany baterii i akumulatorów przenośnych,

- do oznakowanych pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Witkowo (szkoły, sklepy, urząd),

- uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w powyższym zakresie;

e) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać:

- do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży tego typu sprzętu, przy zakupie nowego sprzętu,

- do punktów zbierania złomu, posiadających stosowne zezwolenie;

f) Meble i inne odpady wielkogabarytowe:

- można przekazywać podmiotom uprawnionym posiadającym stosowane zezwolenie w tym zakresie;

g) Zużyte opony:

- należy przekazywać do punktów wymiany opon, warsztatów samochodowych oraz innym przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany opon.

 1. Częstotliwości odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

Rodzaj zabudowy

Częstotliwość odbioru odpadów

Budynki jednorodzinne

Miasto

Przynajmniej dwa razy w miesiącu

Wieś

Przynajmniej raz w miesiącu

Budynki wielorodzinne

Miasto

Przynajmniej dwa razy w tygodniu

Wieś

Przynajmniej raz w tygodniu

b) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbierane w sposób selektywny „u źródła”:

Rodzaj zabudowy

Częstotliwość odbioru odpadów

Budynki jednorodzinne

Przynajmniej raz w miesiącu

Budynki wielorodzinne

Przynajmniej dwa razy w miesiącu

c) odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) gromadzone przy budynkach wielorodzinnych

Termin

Częstotliwość odbioru odpadów

w pozostałym okresie

Przynajmniej raz w tygodniu

od kwietnia do października

Przynajmniej dwa razy w tygodniu

d) odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) gromadzone przy budynkach jednorodzinnych

 

Częstotliwość odbioru odpadów

Miasto

Okres od kwietnia do października

Przynajmniej raz w tygodniu

W pozostałym okresie

Przynajmniej raz w miesiącu

Wieś

Okres od kwietnia do października

Przynajmniej dwa razy w miesiącu

W pozostałym okresie

Przynajmniej raz w miesiącu

 

Zgodnie z zawartą umową na odbiór i transport odpadów komunalnych na terenach wiejskich istnieje możliwość dodatkowego wywozu (poza jednym planowanym w miesiącu wywozem zgodnie z harmonogramem) zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w ciągu danego miesiąca. W przypadku chęci skorzystania z takiego dodatkowego wywozu w ciągu miesiąca, należy zgłosić taką potrzebę pod nr tel. (61) 477 81 97. Wywóz zostanie uzgodniony indywidualnie z firmą odbierającą odpady.

ODPADY KOMUNALNE OKREŚLONE POWYŻEJ ODBIERANE SĄ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM USTALONYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ ODBIERAJĄCEGO ODPADY.

 1. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest złożenie do Urzędu Gminy i Miasta Witkowo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PODSTAWA PRAWNA:

– Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

– Uchwała Nr XXV/197/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości określa ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, oświadcza o sposobie zbierania odpadów (selektywnie lub nieselektywnie) i na tej podstawie samodzielnie wylicza wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, deklarację składa jeden ze współwłaścicieli nieruchomości. Deklarację składa się dla każdej nieruchomości oddzielnie. W przypadku zabudowy wielolokalowej do deklaracji należy dołączyć wykaz lokali z podaniem adresu i liczby osób zamieszkujących dany lokal.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1 lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

Terminy składania deklaracji:

Deklarację należy złożyć w terminie:

 1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
 2. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. do 6 miesięcy w związku ze śmiercią mieszkańca od dnia tego zdarzenia.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo oraz na stronach internetowych Urzędu.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej zaległości ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej.

 1. Właściciele nieruchomości ponoszą miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

W rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia WE Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. EU L z 2008 roku, poz. 218, s. 14) mieszkańcem jest osoba, która w danym miejscu zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi, a zatem osoba, dla której miejsce zamieszkania stanowi centrum życiowe.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny

 

- odpady komunalne będą zbierane i segregowane w systemie „u źródła” w osobnych pojemnikach i workach, tzn. oddzielnie odpady z papieru,        w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru    i odpady opakowaniowe z tektury, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady

- wszystkie odpady komunalne będą zbierane łącznie do jednego pojemnika

16,00 zł od osoby na 1 miesiąc

25,00 zł od osoby na 1 miesiąc

WNIOSEK: OPŁACA SIĘ SEGREGOWAĆ ODPADY!!!

 

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone zostaną na funkcjonowanie systemu, obejmujące koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać co miesiąc opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przelewem na indywidualnie przypisany numer rachunku bankowego.

PODSTAWA PRAWNA:

– Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– Uchwałą Nr XXVII/212/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach na terenie Gminy i Miasta Witkowo, na których zamieszkują mieszkańcy, wyliczonej w deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się bez wezwania raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, którego opłata dotyczy.

Informacje o przepisach dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Witkowo oraz sposobach postępowania z odpadami znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo: www.witkowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.witkowo.pl.

Ponadto wszelkie informacje w powyższej sprawie dostępne są także na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/komunalne.