INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 9 września 2019 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Witkowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 6 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 11 września 2019 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 3, w liczbie 4,

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/ Paweł Myśliński