10 września  br. odbyła się XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

w img 2338

Rada podjęła następujące uchwały:

– uchwałę Nr XI/84/2019 o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

– uchwałę Nr XI/85/2019 o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2019 rok.

Powodem zwołania sesji nadzwyczajnej było zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy i Miasta Witkowo na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo gm. Witkowo”, które znalazło się na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

w img 2344

Gmina i Miasto Witkowo w kwietniu tego roku złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie związane z przebudową drogi gminnej w miejscowościach:  Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo. Zadanie obejmuje przebudowę drogi o łącznej długości 1,81 km. Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego to kwota 1 009 169,44 zł. Kwota finansowego wsparcia w ramach Funduszu oscyluje na 504 584,00 zł. Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zadania został ogłoszony 9 września br., a Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w październiku. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie planowane jest w I połowie 2020 roku.