Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi (umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu).

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 6. Wykształcenie wyższe kierunkowe: ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub ochrony środowiska;
 7. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej, zagadnień związanych z gospodarką odpadami wraz z procedurami postępowania podatkowego, znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustaw: ordynacja podatkowa, o gospodarce odpadami komunalnymi, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o rachunkowości, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Znajomość i umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych oraz programu Ms Office i Internetu.

Wymagania dodatkowe:

 1. Minimum 2 letni staż pracy w jednostce sektora finansów publicznych;
 2. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność, sumienność, komunikatywność, dokładność i odpowiedzialność.
 3. Prawo jazdy kat. B

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

Do głównych obowiązków na tym stanowisku gospodarowania odpadami komunalnymi będzie należało:

 1. Prace związane z wymiarem i naliczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (między innymi; przyjmowanie deklaracji, weryfikacja złożonych deklaracji, wydawanie decyzji określających opłatę, odroczenia, rozłożenie na raty i umorzenia, korekty, zmiany stawek, sporządzenie informacji dla mieszkańców dotyczących wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
 2. Stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego właścicieli nieruchomości zamieszkałych i objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;
 3. Obsługa płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Kontrola firm świadczących usługi i płatników opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przekazywanie do CEIDG informacji i aktualizacja wpisów z zakresu odbierania odpadów komunalnych.
 6. Przygotowywanie i nadzór nad uchwałami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie;
 7. Przygotowywanie danych do przetargu na odbiór i transport (zagospodarowanie) odpadów komunalnych.
 8. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym nadzór nad firmą odbierającą odpady oraz współpraca z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.
 9. Nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych (PSZOK) w Małachowie-Wierzbiczany i współpraca w tym zakresie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
 10. Współpraca i nadzór w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy z wykonawcami usług w tym zakresie.
 11. Nadzór nad składowiskiem odpadów w Chłądowie.
 12. Interwencje w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie.
 13. Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie (sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, funkcjonowania PSZOK, składowiska odpadów analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, rejestr działalności regulowanej GUS).
 14. Prowadzenie na stronie internetowej Urzędu informacji w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie.
 15. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru)
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowych kwalifikacje.
 5. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia.
 6. Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 7. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Pisemne oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osoba niepełnosprawną.

List motywacyjny, CV kwestionariusz osobowy oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, budynek piętrowy bez windy.
 2. Praca przy komputerze powyżej czterech godzin dziennie.
 3. Wyjazdy w teren.

W styczniu 2019r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 1,34

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 marca 2019 r. do godz. 1530 w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi” (za datę doręczenia dokumentu przyjmuje się datę ich wpływu do Urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z kandydatami jest Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo Tel. 61 4778 194 w. 35.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.witkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne, o których mowa w pkt. 5 zawierają dane osobowe wykraczające poza wyszczególnione tam informacje niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, należy złożyć oświadczenie opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe i nie wynika z przepisu prawa, dla potrzeb niniejszego naboru”. Pod klauzulą zgody należy złożyć podpis.

Klauzula informacyjna podawana w przypadku pozyskiwania danych osobowych, o której mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych w artykule 13 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE), jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie pod adresem www.bip.witkowo.pl.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

(-) Marian Gadziński