Zarządzenie Nr 108/2021

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

z dnia 3 grudnia 2021 roku

 

w sprawie: udzielenia pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2021r.

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym           (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) zarządza się, co następuje:

  • 1

w związku z przypadającym w sobotę pierwszym dniem Świat Bożego Narodzenia ustala się dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta  w Witkowie dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2021 r.

  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Gminy i Miasta Witkowo

    /-/ Marian Gadziński