14 kwietnia 2022 r. pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo, a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa została zawarta Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w wysokości 405 360,00 zł.

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Podpisana umowa to wynik pozytywnej weryfikacji złożonej w styczniu br. Aplikacji o Grant w projekcie „Cyfrowa Gmina”.

W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu informatycznego: nowego serwera wraz z jego instalacją w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, 10 stacji roboczych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo. Kolejnym elementem projektu jest zakup 42 stacji roboczych dla 3 placówek oświatowych, dla których Gmina i Miasto Witkowo jest organem prowadzącym. W ramach edukacji cyfrowej urzędników planowane jest przeprowadzenie serii szkoleń poszerzających zakres kompetencji pracowników Urzędu z obsługi programów dedykowanych oraz przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa. Ponadto celem zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych planowane jest przeprowadzenie audytu przez uprawnionych audytorów. Realizacja zadania wraz z jego rozliczeniem planowana jest na lata 2022-2023. Głównym celem projektu jest wzmocnienie infrastruktury informatycznej posiadanej przez Gminę i Miasto Witkowo. Zakup nowoczesnego sprzętu oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników przyczyni się do polepszenia warunków pracy, co wpłynie na wzrost jakości obsługi klientów Urzędu wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa cyfrowego.       

logo eu pc rp 202144

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.