<a href=

15 grudnia 2020 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w obecności  Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisał Umowę dotacji Nr 10545/U/400/935/2020 dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku gminnego – modernizacja systemu centralnego ogrzewania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, przy ul. Nowej w Witkowie”.  

Zadanie obejmuje rozbudowę i przebudowę części budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie. W nowoprojektowanych pomieszczeniach przy świetlicy OSP znajdować się będzie kotłownia gazowa, szatnia dla strażaków oraz pomieszczenie gospodarcze z węzłem sanitarnym. Kotłownia służąca kompleksowi obiektów ma być wyposażona w 2 kondensacyjne kotły gazowe o mocy 35 kW każdy. W ramach zadania wykonana będzie instalacja wod.-kan., elektryczna i c.o., odprowadzenia wód opadowych i gazowa. Część prac stanowi zadanie związane z modernizacją systemu centralnego ogrzewania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, przy ul. Nowej w Witkowie. W ramach projektu objętego dotacją ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 30 000,00 zł wykonane zostanie przyłącze gazowe do budynku oraz wewnętrzna instalacja gazowa. Ponadto wykonana zostanie także nowa kotłownia gazowa wraz z technologią i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Wykonawcą wszystkich prac jest Michał Nowaczyk właściciel firmy BUD-MIX BUDOWNICTWO Michał Nowaczyk z Arcugowa. Łączny koszt tego zadania to 434 791,47 zł. Kwota wydatków objętych dofinansowaniem to 121 043,18 zł. Zakończenie zadania planowane jest na 18 grudnia 2020 r.

www.wfosgw.poznan.pl