OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

z dnia 2 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

                   

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie, przyznano następujące numery:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

13

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO

14

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSTKO DLA LUDZI

15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZE WITKOWO”

16

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSZYKA

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Czesław Skrzypski

KOMUNIKAT

 Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

z dnia 01 października 2018 r.

o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych

na dzień 21 października 2018 r.

Miejska Komisja Wyborcza na podstawie Rozdziału 8 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz rozdziału III uchwały PKW z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  przyznaje, na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie, numery zarejestrowanym w wyborach do rad gmin listom kandydatów komitetów, które nie zarejestrowały żadnej listy w wyborach do rady powiatu.

  1. Termin i miejsce losowania:

w dniu 02 października 2018 r. o godz. 14.30 w siedzibie Komisji: Urząd Gminy i Miasta Witkowo, Sala Nr 1 zostaną przyznane, w drodze losowania, numery w/w listom komitetów wyborczych.

  1. Kolejność losowania:

w pierwszej kolejności zostaną wylosowane numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Koninie dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Powiatu,

  1. Tryb przeprowadzenia losowania:

1) do jednakowych kopert zostaną włożone kartki z numerami do wylosowania dla list uprawnionych komitetów, do innych kopert zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych uczestniczących w losowaniu,

2) w jednym pojemniku zostaną umieszczone koperty z numerami, w drugim koperty z nazwami komitetów,

3) osoba wyznaczona ze składu komisji dokona losowania numeru listy, a następnie nazwy komitetu, którego listy będą oznaczone wylosowanym numerem,

4) wylosowany numer i nazwa komitetu zostaną odczytane, a wyjęte kartki z numerem i nazwą komitetu zszyte i stanowić będą dokumentację losowania,

5) z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

w Witkowie

Czesław Skrzypski