Kalendarz wyborczy dla wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.

Termin wykonania czynności wyborczych*)

Czynności wyborcze

1

2

do dnia 6 kwietnia 2019 r.

–    zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

–    przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

–    przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 8 kwietnia 2019 r.

–    powołanie okręgowych komisji wyborczych,

–    powołanie rejonowych komisji wyborczych

do dnia 16 kwietnia 2019 r.

do godz. 2400

– zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 21 kwietnia 2019 r.

– utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 26 kwietnia 2019 r.

–    podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,

–    zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,

–    zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 5 maja 2019 r.

–    powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

–    podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

–    sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 5 maja 2019 r. do dnia 12 maja 2019 r.

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wnios- ków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 11 maja 2019 r.

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

od dnia 11 maja 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r.

do godz. 2400

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 16 maja 2019 r.

– podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 17 maja 2019 r.

– składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 21 maja 2019 r.

– składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

do dnia 23 maja 2019 r.

–    zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

–    zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 24 maja 2019 r.

o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 26 maja 2019 r.

godz. 700–2100

– głosowanie

 *) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.