Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Witkowie informuje:

Pomimo zawieszenia bezpośredniej obsługi klientów Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie informujemy, że Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy UGiM w Witkowie nie zawiesiła swojej działalności i nadal podejmuje działania zmierzające do zobowiązania osób nadużywających alkoholu do prób podjęcia leczenia odwykowego. Komisja podejmuje działania wobec osób spełniających przesłanki art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

- rozkład życia rodzinnego,

- demoralizację małoletnich,

- uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,

- systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny,

- uchylają się od podjęcia pracy.

Wnioski o podjęcie działań wobec takich osób należy złożyć bezpośrednio w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do urzędu adresując go do Gminnej Komisji PiRPA lub wysyłając pocztą na adres: GKPiRPA w Witkowie, ul.Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

Wniosek o terapię odwykową może złożyć każda osoba (np. żona, mąż, dziecko, matka, ojciec, sąsiad, przyjaciel, kurator) lub instytucja (zakład pracy, policja, pomoc społeczna, izba wytrzeźwień), która wie o alkoholizmie danej osoby i zdaje sobie sprawę z tego, że choroba ta powoduje problemy wymienione powyżej. Wzór wniosku zazwyczaj zawiera: imię i nazwisko uzależnionego; jego datę urodzenia; miejsce zamieszkania; stopień pokrewieństwa pomiędzy osobą składającą wniosek a alkoholikiem; opis rodzajów zachowań, które wpłynęły na rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy albo zakłócanie spokoju lub porządku publicznego oraz dane składającego wniosek i świadków mogących potwierdzić opisane sytuacje.

Wniosek kieruje się do miejskich lub gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Jeżeli nie chce się tego robić bezpośrednio, można zgłosić się do ośrodka opieki społecznej albo na policję. Wówczas to oni zwracają się z wnioskiem do komisji właściwej dla miejsca zameldowania lub zamieszkania alkoholika.