25 listopada br. odbyła się kolejna, XXXII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Jóźwik powitał uczestników sesji, a w szczególności nowo wybranego  sołtysa Dębiny Pana Bartłomieja Konopkę.

Sesja - XXXII

Rada wysłuchała następujących informacji: informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej, sprawozdania z realizacji uchwał podjętych w okresie od 26 listopada 2020 r. do 24 listopada 2021 r. oraz informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia.

XXXI - sesja1

 

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XXXII/250/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Witkowo w 2022  roku;

- uchwałę Nr XXXII/251/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- uchwałę Nr XXXII/252/2021 w sprawie opłaty targowej;

- uchwałę Nr XXXII/253/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

- uchwałę Nr XXXII/254/2021 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok;

- uchwałę Nr XXXII/255/2021 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

- uchwałę Nr XXXII/256/2021 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

- uchwałę Nr XXXII/257/2021 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Witkowo na lata 2022-2026;

- uchwałę Nr XXXII/258/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Witkowo;

- uchwałę Nr XXXII/259/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na proekologiczne urządzenia grzewcze oraz kosztów wyposażenia budynku lub nieruchomości w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii;

- uchwałę Nr XXXII/260/2021 w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo;

- uchwałę Nr XXXII/261/2021 o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- uchwałę Nr XXXII/262/2021 o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2021 rok.

Kolejna sesja planowana jest na dzień 29 grudnia 2021 r.