Przed nami najważniejszy etap tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego – głosowanie, które odbywać się będzie w okresie od 1 do 15 października 2021 roku. Prawo do wzięcia udziału w głosowaniu mają osoby, które na dzień rozpoczęcia głosowania stale zamieszkują na terenie Gminy i Miasta Witkowo. 

Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rokhttps://witkowo.konsultacjejst.pl

 

Weryfikacja osób głosujących odbywać się będzie na podstawie adresu zamieszkania znajdującego się w ewidencji ludności Gminy i Miasta Witkowo.

Każdy stały mieszkaniec może zagłosować tylko raz.

Oddanie głosu odbędzie się poprzez prawidłowe wypełnienie papierowej karty do głosowania dostępnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1 i na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo.

W przypadku, gdy głosuje osoba małoletnia (do 18 lat) Kartę do głosowania podpisuje przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun).

Głosowanie odbywać się będzie w okresie od 1 do 15 października 2021 roku.

Głosowanie odbywać się będzie poprzez wskazanie od 1 do 3 projektów z listy.

Na karcie do głosowania zostaną podane tytuły projektów oraz szacunkowe koszty ich realizacji.

W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy będą uznane za nieważne.

W przypadku oddania głosów przez osoby nieuprawnione, głosy te będą uznane za nieważne.

Głosować na projekty można na specjalnej Karcie do głosowania, w następujący sposób:

1) wrzucenie do urny, która znajdować się będzie w siedzibie:

  • Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1,
  • Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3,
  • Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a,
  • Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 i przy ul. Jasnej 38,
  • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, przy ul. Poznańskiej 47,
  • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, przy ul. Czerniejewska 14, Budynek A i Budynek B.
  • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, przy ul. Warszawskiej 29,
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, przy ul. Strzałkowskiej 1, w godzinach pracy tych jednostek.

2) przesłanie pocztą w kopertach z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok” do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo,

3) drogą elektroniczną za pośrednictwem właściwej aplikacji, znajdującej się na stronie Gminy i Miasta Witkowo, w zakładce Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok www.witkowo.pl/budzet-obywatelski lub www.witkowo.konsultacjejst.pl.

Karty do glosowania dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1 i na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Liczenie głosów przeprowadzi Komisja.

Do realizacji będą przeznaczone te projekty, które w głosowaniu uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok.

 

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego  zweryfikowane pozytywnie, według ustalonej kolejności:

Lp.

Tytuł zadania

Charakterystyka

Szacunkowy koszt

1.

„Wizytówka wsi” (Malenin)

Projekt obejmuje uporządkowanie działki, położonej w miejscowości Malenin, czyszczenie stawu,  zamontowanie altany drewnianej, ławek parkowych i wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową. W ramach zadania planowane jest utworzenie miejsca spotkań, odpoczynku nie tylko dla mieszkańców ale również dla osób przyjeżdżających do Malenina.

32 338,70 zł

2.

„Rodzinny Park Odkrywców na terenie Miasta i Gminy Witkowo” (Witkowo, ul. Wrzesińska)

Projekt obejmuje urządzenie ogólnodostępnego, edukacyjnego Rodzinnego Parku Odkrywców, składającego się z 9 interaktywnych urządzeń (naukowy Hex, Panel muzyczny, Armata powietrzna, Film animowany, Głuchy telefon, Kołyska Newtona, Peryskop, Eko-memory i Rury deszczowe).

143 134,46 zł

3.

„ATRAKCYJNE STREFY ODPOCZYNKU, SPORTU I REKREACJI. Budowa street workout, mini rampy, zjazdu linowego (tyrolki) oraz huśtawek i ławko-huśtawek” (Witkowo,
ul. Słowackiego,  ul. Mickiewicza,  ul. Czerniejewska)

Projekt obejmuje budowę:

- siłowni zewnętrznej street workout-u składającej się z drążków, poręczy, drabinek i ławeczek, pozwalających na wykonywanie treningu siłowego i ćwiczeń gimnastycznych na placu zabaw, przy ul. Słowackiego,

- strefy odpoczynku i rekreacji składającej się ze zjazdu linowego (tyrolki), huśtawek dla dzieci i ławko-huśtawek dla dzieci i dorosłych na placu zabaw, przy ul. Mickiewicza,

- mini rampy do istniejącym skate parku, przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie.   

149 315,00 zł

4.

„Skuteczni strażacy to bezpieczna gmina – Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla OSP” (Witkowo, Skorzęcin, Ruchocinek, Gorzykowo)

Projekt obejmuje doposażenie 4 jednostek OSP, działających na terenie Gminy i Miasta Witkowo w sprzęt ratowniczy, niezbędny podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i podejmowanych działaniach pomocowych dla mieszkańców, w tym: kompresor do napełniania butli wraz z osprzętem, przyczepkę DMC z plandeką, namiot pneumatyczny z osprzętem, kamerę termowizyjną, ubrania specjalne i ubrania koszarowe, rozpieracz, pompę szlamową i motopompę pływającą.   

150 000,00 zł

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Termin realizacji

1.

Kampania informacyjna

Od 15 czerwca 2021 r. przez cały czas trwania Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok

2.

Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r.

3.

Weryfikacja złożonych projektów przez powołaną Komisję

Do 15 września 2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości projektów, które przeszły pozytywną weryfikację

Do 30 września 2021 r.

5.

Głosowanie

Od 1 do 15 października 2021 r.

6.

Planowane ogłoszenie wyników

Do 22 października 2021 r.

7.

Wpisanie zwycięskich projektów do projektu Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na rok 2022

Do 15 listopada 2021 r.