Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.450 ze zm.), uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr III/19/2019 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok oraz uchwały Rady Miejskiej Nr II/8/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku.

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zagospodarowanie czasu wolnego i zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu Gminy i Miasta Witkowo.

I. Rodzaj zadania: „Współdziałanie z organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wypoczynku letniego (półkolonie profilaktyczne) dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu Gminy i Miasta Witkowo.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi kwotę 25.000,00 zł. W roku 2016 wysokość środków na w/w zadanie wynosiła kwota 19.000,00 zł. W roku 2017 wysokość środków na w/w zadanie wynosiła kwota 21.000,00 zł. W roku 2018 wysokość środków na w/w zadanie wynosiła kwota 25.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz.450 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. z 2018 roku, poz.2077 ze zm.).

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu organizacje pozarządowe, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2018 roku, poz.2055) www.bip.witkowo.pl /zakładka wzory dokumentów /pożytek publiczny/oferta realizacji zadania publicznego/.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot (podmioty), którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru i w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot (podmioty), którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.
 6. Ostateczna wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie w umowie.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie realizowane będzie podczas trwania wakacji letnich - lipiec-sierpień 2019 roku. 2. Czas trwania półkolonii profilaktycznych - minimum 10 dni roboczych. 3. Wkład własny oferenta - minimum 30 % kosztów realizacji zadania, a w przypadku przyznania dotacji proporcjonalnie do jej wysokości również minimum 30 %. 4. Dokładne terminy i warunki realizacji zadania każdorazowo określone będą w odpowiedniej umowie.

V. Termin składania ofert:

Oznacza się termin składania ofert na dzień 22 maja 2019 roku, do godz. 15,30. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1 (sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty: Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu ich składania. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:

 1. Zawartość merytoryczna oferty.
 2. Dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych.
 3. Wymierne efekty oferty.
 4. Charakter i zasięg oddziaływania.
 5. Rzetelny budżet oferty.
 6. Stopień zaangażowania w realizację oferenta, sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych.
 7. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Radę Miejską w Witkowie w budżecie 2019 roku na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż w ofercie.

Preferowane będą oferty dotyczące zadania, projektów i programów:

 1. systemowych,
 2. z tradycjami,
 3. mające duże znaczenie promocyjne Gminy i Miasta,
 4. których uczestnikami będą dzieci i młodzież.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Gminy i Miasta w drodze zarządzenia. Od zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego:

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku - jak w ust. III, pkt. 2 niniejszego konkursu ofert.

Zleceniobiorca (oferent) zobowiązany jest do:

 1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 2. otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
 3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy,
 4. sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 rok - jak w ust. III, pkt. 2.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.witkowo.pl Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:

 1. Alicja Wentland - Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo, tel. 61 477 77 35
 2. Stanisław Antoszczyszyn - Inspektor do spraw obronnych, kultury i zdrowia, tel.61 477 77 32

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/Marian Gadziński