III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym, położonej w Witkowie przy ul. Strzałkowskiej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 402 o pow. 1321 m², uregulowanej w księdze wieczystej KN1S/00018812/2, stanowiącej własność Gminy Witkowo.

Nieruchomość położona jest u zbiegu drogi gminnej ul. Szkolnej i drogi wojewódzkiej Gniezno - Wólka, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym o pow. wewnętrznej budynku 68,39 m2 (parter – 45,81m2, poddasze 19,90 m2, podpiwniczenie 2,68m2) i budynkiem gospodarczym o pow. 24,22 m2. Budynek mieszkalny obecnie nieużytkowany, w złym stanie technicznym, o znacznym stopniu zdewastowania, wymaga kapitalnego remontu (rok budowy 1910). Budynek gospodarczy kwalifikuje się do rozbiórki. Działka ewidencyjnie posiada regularny kształt - prostokąt. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, uzbrojenie techniczne działki to: energia elektryczna, woda z wodociągu miejskiego, kanalizacja sanitarna, gaz ziemny w otoczeniu nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 110.000,00 zł

Wadium wynosi 20.000,00 zł

Sprzedaż gruntu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.) jest zwolniona z podatku VAT.

 

Nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną geodezyjnie nr 402 jest położona w centralnej strefie miasta wpisanej do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego tworzącej historyczny układ urbanistyczny Witkowa pod nr 693/Wlkp/A, na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, działka oznaczona jest symbolem A_R- teren wielofunkcyjnej zabudowy w obszarze miasta. W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem B –tereny mieszkaniowe.

Przetarg odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.

 1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 11 lutego 2019 r.
 3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:
 •  osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 •  osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
 •  małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pełnomocnictwo współmałżonka obejmujące zgodę na licytację.
 •  dowód wpłaty wadium.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni od zamknięcia przetargu na wskazane konto bankowe. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 1. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 2. Sprzedaż prawa własności nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wybrany nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed zawarciem aktu notarialnego.
 5. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz ujawnieniem praw własności w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Pierwszy przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości – działki nr 402 odbył się dnia 10.10.2018 r., a drugi dnia 22.11.2018 r.
 2. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 477-81-94, wew. 13.
 3. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu GiM Witkowa tel. 61 4 778-194 wew. 13.