Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Przedmiotem najmu jest:
Nieruchomość niezabudowana stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 157 o powierzchni 140 m2, położona w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gmina Witkowo, w sektorze 32 A, przy Alei Gwiaździstej (ok. 18 m od plaży). Przedmiotowy grunt przeznaczony jest do prowadzenia działalności gospodarczej: handlowej lub gastronomicznej związanej z rekreacją i wypoczynkiem z wyłączeniem salonu gier. Istnieje możliwość posadowienia na gruncie obiektu zaakceptowanego przez Wynajmującego, nietrwale związanego z gruntem na okres najmu, zgodnie z warunkami prawa budowlanego. Teren nie posiada przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Ich wykonanie należy do najemcy. Istnieje możliwość podłączenia do energii elektrycznej po uprzednim zamontowaniu przez najemcę układu pomiarowego.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów teren oznaczony jest symbolem TR- tereny różne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomość stanowi tereny zabudowy letniskowej.

Okres najmu – od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. (umowa zostanie podpisania w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu),

Wywoławczy czynsz za najem nieruchomości wynosi 2.200,00 zł netto rocznie. Termin płatności czynszu zostanie ustalony w umowie, nie później jednak niż do 30 września każdego roku. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Wadium ustalono w wysokości 1.000,00 zł, a minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się 9 kwietnia 2021r. o godz. 11 00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Witkowo.
1. Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 6 kwietnia 2021r.
2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo.
W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości (nr działki wraz z powierzchnią) oraz imię i nazwisko/a bądź nazwę uczestnika/ów przetargu.
3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:
- osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość,
- osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
- dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto.
W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które posiadają zaległe zobowiązania wobec Gminy Witkowo.

WARUNKI NAJMU:
1.Grunt przeznaczony jest do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej: handlowej, usługowej lub gastronomicznej związanej z rekreacją i wypoczynkiem (z wyłączeniem salonu gier). Posadowienie obiektu nietrwale związanego z gruntem zgodnie z wymogami prawa budowlanego wymaga akceptacji Wynajmującego.
2.Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
3.Burmistrz zastrzega sobie prawo do waloryzacji czynszu corocznie o wskaźnik inflacji oraz w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT.
4.W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów, czy też zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości.
5.Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli Najemca będzie wykorzystywał grunt niezgodnie z przeznaczeniem.
6.W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu przekraczającej 60 dni po terminie płatności Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy.
7.Najemca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich obciążeń związanych z przedmiotem najmu – podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem, a także ewentualnych kosztów ubezpieczenia.
8.Dostawa wody, prądu i odprowadzanie ścieków następuje na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami.
9.Wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na najmowanym gruncie dopełni najemca.
10.Najemca nie może oddać przedmiotu najmu osobie trzeciej do korzystania, jak również przelewać praw z umowy bez zgody na piśmie Wynajmującego.
11.Przedmiot najmu nie może stanowić zabezpieczenia ani obciążania prawami rzeczowymi.
12.Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów regulujących zasady korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii w Polsce, wymogi i obostrzenia sanitarne wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia, tak klientów korzystających z usług realizowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie jak i pracowników obsługujących realizację tych usług, przyjęte zostały poniższe zasady
- uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do budynku, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu,
- uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu procedurami bezpieczeństwa właściwymi dla miejsca przeprowadzenia przetargu,
- uczestnik wchodzący do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie bez założonych rękawiczek ochronnych musi zdezynfekować dłonie przy użyciu odpowiedniego urządzenia zamontowanego przy wejściu do budynku,
- uczestnik wchodzący do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie podlegać będzie bezwzględnemu obowiązkowi poddania się automatycznemu pomiarowi temperatury ciała przy użyciu odpowiedniego urządzenia zamontowanego przy wejściu do budynku lub przez pomiar ręczny dokonany przez upoważnionego pracownika. Wstęp i przebywanie w budynku jest dopuszczalne tylko i wyłącznie dla osób, których wynik automatycznego pomiaru temperatury ciała przy wejściu do budynku jest mniejszy lub równy 37,4 °C.
Dodatkowych informacji odnośnie nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1 w Witkowie, telefon 61 477 77 38 i 61 477 82 29, w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo www.bip.witkowo.pl/Przetargi aktualne/ oraz na stronie urzędu www.witkowo.pl.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, o czym poinformuje się zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Marian Gadziński

Witkowo, dnia 22.03.2021 r.