Na podstawie art. 15 zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020. 1842. tj. z późn. zm.), zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw o udostępnienie informacji publicznej, prowadzonych w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo w okresie od 29 marca 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15zzzzzn1 ust. 1 ww. ustawy W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni, o czym zawiadamia strony. Art. 15 zzzzzn1 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że: zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez umieszczenie go przez organ administracji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 zzzzzn1 ust.3 i ust. 4 wyżej powołanej ustawy:

  • czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o której mowa w ust.1, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;
  • ogłoszenie niniejszego zawiadomienia wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej  środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki;
  • wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw dotyczy także spraw, do których stosuje się przepisy o milczącym załatwianiu sprawy.

/-/ Marian Gadziński

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo