XXVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie  porządku obrad.
 2. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadawania honorowego obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na wsparcie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Witkowo przez inne niż Gmina Witkowo osoby prawne i osoby fizyczne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Gniezno zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt – prowadzenia schroniska dla zwierząt.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2165P w m. Witkowo – przebudowa chodnika”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Witkowo do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
 14. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 15. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
 16. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2020 rok.
 17. Inne sprawy.
 18. Zamknięcie obrad XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr Jóźwik

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

W związku z planowaną sesją nadzwyczajną na dzień 25 lutego 2021 r. oraz wprowadzonym stanem epidemii w Polsce informuję, że zaleca się aby ewentualny udział publiczności w sesji odbył się poprzez transmisję on-lin. Transmisja zostanie udostępniona na platformie YouTube na profilu Gminy i Miasta Witkowo pod adresem www.youtube.com/c/ugimwitkowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo www.witkowo.pl.