Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie, w związku z pismem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak:DN-HŻ.9011.428.2020 z dnia 29.07.2020 r. dot. wzrostu liczby zakażeń spowodowanych SARS-CoV-2 na terytorium RP przypomina o bezwzględnym obowiązku zakrywania nosa i ust zarówno przez klientów dokonujących zakupów w obiektach handlowych jak i personel tych obiektów.

 Zgodnie z §19.1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020. poz. 1292 ze zm.): „Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art.40 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz.110, 284, 568 i 695), ust i nosa:

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.

W związku z pojawieniem się ognisk koronawirusa w sklepach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie prosi o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących zaleceń w Państwa placówkach.