Ogłoszenie XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie  porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Witkowo w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1214, z 2018 r. poz. 1924, z 2019 r. poz. 2320).
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej 4 w Witkowie, na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wiekowie i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 18. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 19. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
 20. Inne sprawy.
 21. Zamknięcie obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr Jóźwik

 

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

W związku z planowaną sesją nadzwyczajną na dzień 26 listopada 2020 r. oraz wprowadzonym stanem epidemii w Polsce informuję, że zaleca się aby ewentualny udział publiczności w sesji odbył się poprzez transmisję on-lin. Transmisja zostanie udostępniona na platformie YouTube na profilu Gminy i Miasta Witkowo pod adresem www.youtube.com/c/ugimwitkowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo www.witkowo.pl.

Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Marian Gadziński